Hartanto, Tri, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Indonesia